Všeobecné obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY internetového obchodu www.zdenkapiseprevas.sk

 1. Úvodné ustanovenia a Vymedzenie pojmov
 2. Týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej aj “VOP“) sa riadia právne vzťahy medzi:

Meno a priezvisko: Zdenka Švábeková
Adresa: Platanová ulica 2355/2, 900 42 Miloslavov, Slovenská republika

DIČ: 1074835894

IČ DPH:  neplatiteľ DPH / Dane z pridanej hodnoty

Bankové spojenie:  SK30 8330 0000 0020 0141 0350, Fio banka a. s.  pobočka zahraničnej banky

Registrácia: profesionálna spisovateľka – slobodné povolanie

(ďalej aj “Predávajúci”) a každou osobou, ktorá je Kupujúcim tovaru ponúkaného Predávajúcim v Internetovom obchode Predávajúceho, a ktorá vystupuje v pozícii spotrebiteľa v zmysle ďalších ustanovení týchto Všeobecných obchodných podmienok a príslušných zákonov definujúcich spotrebiteľa, v rámci platnej legislatívy Slovenskej republiky najmä zákonov: Zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytnutí služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov Predávajúceho v platnom znení, Zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, Zákon č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v platnom znení, Zákon č. 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník v platnom znení, Zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení.

 • Emailový kontakt a telefonický kontakt na Predávajúceho je:

Email:  info@zdenkapiseprevas.sk

Tel. č.: 0948 003 631

 • Adresa k zasielaniu písomností, reklamácií, odstúpení od zmlúv a pod. je:

Zdenka Švábeková Platanová ulica 2355/2, 900 42 Miloslavov, Slovenská republika

 • Týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa upravujú právne vzťahy medzi Kupujúcimi, ktorí sú spotrebiteľmi a Predávajúcim.
 1. Kupujúcim je každá osoba (fyzická osoba alebo právnická osoba), ktorá odoslala objednávku prostredníctvom elektronického objednávkového formulára využitím webového sídla Predávajúceho, prípadne ďalšími diaľkovo-komunikačnými prostriedkami.

2.1. Spotrebiteľom je Kupujúci, ktorý je fyzickou osobou, a ktorý pri uzatváraní kúpnej zmluvy prostredníctvom Internetového obchodu Predávajúceho, nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti.

2.2. Na zmluvné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu zo zmluvného vzťahu vyplynúť) s Kupujúcimi, ktorí vystupujú v postavení právnických osôb, resp. s fyzickými osobami – podnikateľmi, ktoré konajú v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti / Kupujúcimi, ktorí nevystupujú v postavení spotrebiteľa/ sa vzťahujú ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.

2.3. Zmluvou uzavretou na diaľku sa na účely týchto VOP rozumie zmluva medzi Predávajúcim a spotrebiteľom dohodnutá a uzavretá výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti Predávajúceho a spotrebiteľa, najmä využitím webového sídla prípadne ďalšími diaľkovo-komunikačnými prostriedkami.

 1. Produkty (ďalej aj „Knihy“) sú výlučným autorským dielom Predávajúceho určené k predaju a sú zverejnené v Internetovom obchode Predávajúceho.
 2. Predávajúci je súčasne prevádzkovateľom elektronického systému prostredníctvom ktorého prevádzkuje internetový obchod na doméne s názvom zdenkapiseprevas.sk (ďalej aj „Internetový obchod“).
 1. Príslušným orgánom vykonávajúci dozor nad zákonnosťou v oblasti ochrany spotrebiteľa je:

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave pre Bratislavský kraj

Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07  Bratislava

Odbor výkonu dozoru

tel. č. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04

fax č. 02/58 27 21 70

email: ba@soi.sk

webový odkaz na podávanie podnetov: https://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti/Podajte-podnet.soi

 1. Sťažnosti, alebo podnety Kupujúci môže taktiež adresovať aj priamo Predávajúcemu na adresu. Predávajúci zároveň odporúča Kupujúcim, aby sťažnosti a podnety (z dôvodu urýchlenia vybavenia) Predávajúcemu adresovali na emailovú adresu Predávajúceho: info@zdenkapiseprevas.sk

Akákoľvek sťažnosť, alebo podnet bude Predávajúcim posúdená a vybavená do 10 pracovných dní od jej prijatia. Pričom o jej vybavení Predávajúci informuje Kupujúceho rovnakou formou, akou Kupujúci sťažnosť, alebo podnet Predávajúcemu doručil.

 1. V zmysle §3, ods. 1, písm. n), Zákona č. 102/2014 Z. Predávajúci informuje spotrebiteľa, že neexistujú žiadne špeciálne príslušné kódexy správania, ku ktorým sa predávajúci zaviazal k ich dodržiavaniu, pričom kódexom správania sa rozumie dohoda, alebo súbor pravidiel, ktoré vymedzujú správanie predávajúceho, ktorý sa zaviazal dodržiavať tento kódex správania vo vzťahu k jednej alebo viacerým osobitným obchodným praktikám, alebo obchodným odvetviam, ak tieto nie sú ustanovené zákonom, alebo iným právnym predpisom alebo opatrením orgánu verejnej správy), ktoré sa predávajúci zaviazal dodržiavať, a o spôsobe, akým sa môže spotrebiteľ s nimi oboznámiť, alebo získať ich znenie.
 1. Objednávka produktu – uzatvorenie kúpnej zmluvy
 2. Návrhom na uzatvorenie Kúpnej zmluvy zo strany Kupujúceho, je vyplnenie a odoslanie objednávky produktov Kupujúcim realizované prostredníctvom elektronického objednávkového formulára, využitím webového sídla Predávajúceho, www.zdenkapiseprevas.sk, prípadne ďalšími diaľkovo-komunikačnými prostriedkami.
 3. K uzavretiu Kúpnej zmluvy medzi Kupujúcim a Predávajúcim dochádza potvrdením objednávky Kupujúceho, ktorú Kupujúci vytvoril v zmysle Čl. II., bod 1 týchto VOP Predávajúcim, ktorý Kupujúcemu zašle potvrdenie (elektronicky na emailovú adresu Kupujúceho, ktorú si zvolil Kupujúci) o prijatí objednávky. Objednávka obsahuje číslo objednávky, názov produktu, počet kusov, cenu, doručenie, spôsob platby, údaje o kupujúcom – fakturačnú a dodaciu adresu, telefonický alebo emailový kontakt.
 4. Kúpna zmluva sa uzatvára na dobu určitú a zaniká najmä splnením všetkých záväzkov Predávajúceho a Kupujúceho

3.1.Kúpna zmluva môže zaniknúť aj v iných právnym poriadkom Slovenskej republiky vymedzených prípadoch, a to najmä dohodou zmluvných strán a odstúpením od zmluvy zo strany spotrebiteľa.

III. Kúpna cena a platobné podmienky

 1. Cena produktov objednávaných prostredníctvom Internetového obchodu (ďalej len „kúpna cena“) je uvedená samostatne pre každý produkt, v mene euro a je platná v momente vytvorenia objednávky Kupujúcim.
 1. Kúpna cena produktov uvedených v internetovom obchode Predávajúceho je celková cena produktu vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých ostatných daní, pričom je zreteľne uvedená na Internetovom obchode Predávajúceho. V kúpnej cene produktu nie sú zahrnuté dopravné náklady, ani iné náklady súvisiace s dodaním produktu.
 2. Formy dopravy a informácie o formách dopravy  sú  uvedené v čl. VII bod. 2 a nasl., týchto VOP.
 3. Formy platieb a informácie o formách platieb  sú  uvedené v článku IV. bod 1 a nasl., týchto VOP.
 1. Spôsoby platby

  Za produkty v Internetovom obchode Predávajúceho môžete platiť týmito spôsobmi:

1.1.    platba formou dobierky – cena 0 Eur s DPH

1.2.   prevodom na účet Predávajúceho – cena 0 Eur

 1. Dodanie produktov
 2. Predávajúci je povinný splniť objednávku a dodať Kupujúcemu produkty v lehote najneskôr do 30 dní odo dňa uzatvorenia Kúpnej zmluvy v zmysle čl. II, bod 2 a nasl., týchto VOP. Zvyčajná lehota kedy Predávajúci produkty expeduje je však 3 pracovné dni odo dňa uzatvorenia kúpnej zmluvy, v zmysle čl. II, bod 2 a nasl., týchto VOP.

1.1. Predávajúci je povinný dodať produkt Kupujúcemu v objednanom množstve a kvalite spolu s daňovými dokladmi, ktoré sa vzťahujú k objednávke, a inými dokladmi, ak existujú a sú typické pre dané produkty prípadne služby.

 1. Miestom dodania objednaného produktu je adresa uvedená Kupujúcim v objednávke.
 2. Dodanie produktu Predávajúci uskutoční vlastnými prostriedkami k rukám Kupujúceho (alebo Kupujúcim písomne splnomocnenej osobe na prevzatie produktu), alebo prostredníctvom tretích osôb (prepravných a zásielkových spoločností).
 3. Dodanie produktu je uskutočnené jeho prevzatím Kupujúcim (alebo Kupujúcim písomne splnomocnenej osobe na prevzatie produktu).
 4. Predávajúci môže zaslať produkt, ktorý je okamžite dostupný Kupujúcemu a zvyšnú časť objednávky doručí dodatočne v lehote, ktorá je v súlade s lehotou doručenia podľa týchto VOP, avšak len za predpokladu, že Kupujúcemu nebudú účtované žiadne dodatočné náklady, a len v prípade ak stým Kupujúci súhlasí.
 5. Dodanie produktu označeného ako „predpredaj“ Predávajúci expeduje v čo najkratšom možnom čase od jeho dodania na sklad Predávajúceho. Dátum vydania produktu – dodania na sklad Predávajúceho je aktualizovaný na základe informácii od vydavateľa, na webovom sídle Predávajúceho, www.zdenkapiseprevas.sk, prípadne ďalšími diaľkovo-komunikačnými prostriedkami.
 6. Prevzatie produktu
 7. Nebezpečenstvo poškodenia produktu / produktov a zodpovednosť za škodu na produkte prechádza na Kupujúceho až jeho riadnym prevzatím, pričom nezáleží na tom, či Kupujúci prevezme produkt osobne alebo prostredníctvom poverenej / splnomocnenej tretej osoby.
 8. Vlastnícke právo prechádza z Predávajúceho na Kupujúceho momentom doručenia a riadneho prevzatia produktu / produktov Kupujúcim.

2.1. Kupujúci má okrem iného právo neprevziať dodaný produkt od dopravcu, najmä pokiaľ je dodaná vec iného typu alebo v prípadoch /uvedený výpočet je len demonštratívny, a nedotýka sa ďalších práv Kupujúceho neprevziať dodaný produkt/:

 1. a) dodania produktu/produktov, ktoré sú v rozpore s uzavretou kúpnou zmluvou
 2. b) dodania produktu/produktov, ktoré sú v poškodenom obale alebo,
 3. c) dodania produktu/produktov, ktoré sú bez príslušných dokladov.

2.2. Pokiaľ dôjde k dodaniu produktu/produktov Kupujúcemu podľa písm. a) bodu 2.1 tohto článku, má Kupujúci okrem iného právo na to, aby mu Predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu dodal vec v súlade s dohodnutými podmienkami v kúpnej zmluve, a to buď výmenou produktu/produktov alebo ich opravou. Ak nie je takýto postup možný, má právo Kupujúci požadovať zľavu z kúpnej ceny alebo od zmluvy odstúpiť.

 1. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny objednávky od Kupujúceho za dodaný tovar.

VII. Prepravné – spôsoby dopravy produktov a cena za ich dopravu 

 1. Prepravné náklady Predávajúceho nie sú zahrnuté v kúpnej cene produktu uvedeného na internetovej stránke. Formy dopravy sú uvedené v čl. VII bod 2.1. a nasl.,  týchto VOP, pričom ceny za uvedené formy dopráv sú uvedené v čl. VII bod 2.2. a nasl., týchto VOP.
 2. Spôsoby dopravy a cena za dopravu objednaných produktov:

2.1. Formy Dopravy:

2.1.1.  Slovenská pošta

2.1.2.  Poštový kuriér

 2.2. Ceny za Dopravu:

2.2.1.Ceny za dopravy uvedené v bode 2.1. tohto článku sú závislé od celkovej váhy objednávky, počtu kusov, pričom o cene dopravy je Kupujúci zreteľne informovaný pred odoslaním objednávky počas nákupného procesu v časti Doručenie.

VIII. Odstúpenie Kupujúceho od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu

 1. Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 kalendárnych  dní odo dňa prevzatia tovaru, ak si Predávajúci riadne a včas splnil informačné povinnosti podľa § 3 ods. 1 písm. h). zák. č. 102/2014 Z.z.  v platnom znení.

Ak Predávajúci včas a riadne poskytol spotrebiteľovi informácie o práve odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h) zákona č. 102/2014 Z. z.)., spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku, alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov Predávajúceho do 14 dní odo dňa:

 1. a) prevzatia tovaru podľa čl. VIII, bod 1a. týchto VOP v prípade zmlúv, predmetom ktorých je predaj tovaru,

1a. Tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa

 1. a) tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
 2. b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,
 3. c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

1.1. Ak Predávajúci poskytol spotrebiteľovi informácie podľa § 3 ods. 1 písm. h), zák. č. 102/2014 Z.z. v platnom znení  až dodatočne, najneskôr však do 12 mesiacov od začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa čl. VIII bod 1. týchto VOP, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď Predávajúci dodatočne splnil informačnú povinnosť.

1.2. Ak Predávajúci neposkytol spotrebiteľovi informácie podľa § 3 ods. 1 písm. h) zák. č. 102/2014 Z.z. v platnom znení  ani v dodatočnej lehote podľa čl. VIII bod 1.1 týchto VOP, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 12 mesiacoch a 14 dňoch odo dňa začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa odseku podľa čl. VIII bod 1. týchto VOP

1.3. Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

 1. Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať Predávajúcemu alebo osobe poverenej Predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak Predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. (§10 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z.).
 1. Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, odstúpenie od kúpnej zmluvy oznámiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty Predávajúcemu. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané Predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu Predávajúceho , ktorá je: Zdenka Švábeková Platanová ulica 2355/2, 900 42 Miloslavov, Slovenská republika.
 1. Odstúpenie od kúpnej zmluvy možno u Predávajúceho uplatniť v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči. Spotrebiteľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť aj ústne a to najmä jednoznačne formulovaným vyhlásením spotrebiteľa vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od zmluvy. Odporúčame spotrebiteľovi aby v odstúpení od zmluvy uviedol číslo objednávky, dátum nákupu, druh od akého tovaru odstupuje, meno a priezvisko, adresu a prípade aj číslo účtu, na ktorý mu budú vrátené všetky platby, ktoré poskytol Predávajúcemu z odstupujúcej zmluvy, ak sa rozhodne, že si žiada zaslať platbu za tovar na ním uvedené číslo účtu. V opačnom prípade Predávajúci vráti spotrebiteľovi platbu za tovar rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe.
 2. Odstúpením od zmluvy sú si zmluvné strany povinné vrátiť navzájom poskytnuté plnenia. Spotrebiteľ zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Spotrebiteľ nezodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ak si Predávajúci nesplnil informačnú povinnosť o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h). Zákona č. 102/2014 Z. z.
 1. Ak spotrebiteľ od zmluvy odstúpi v zmysle zákona č.102/2014 Z.z., znáša náklady na vrátenie tovaru Predávajúcemu podľa § 10 ods. 3 zákona č. 102/2014 Z.z., a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty, to neplatí, ak Predávajúci súhlasil, že ich bude znášať sám, alebo ak si nesplnil povinnosť podľa § 3 ods. 1 písm. i). zákona č. 102/2014 Z.z.
 2. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov; tým nie je dotknuté ustanovenie § 8 ods. 5. Zákona č. 102/2014 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov Predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 3. V zmysle § 9 ods. 3 Zákona č. 102/2014 Z. z. v platnom znení., Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim.
 4. Spotrebiteľ v zmysle § 10 ods. 2 Zákona č. 102/2014 Z. z. v platnom znení je oprávnený vrátenie tovaru, ktorý nadobudol na základe zmluvy uzavretej počas predajnej akcie alebo v súvislosti s ňou, Predávajúcemu odoprieť až do doby, keď Predávajúci spotrebiteľovi vráti zaplatenú cenu alebo preddavok za tovar alebo službu.
 1. Zásielky poslané v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy ako dobierka nebudú z našej strany prevzaté. Kupujúcim odporúčame zasielať zásielky doporučene, alebo obdobnou formou bez uvedenia sumy dobierky.
 1. Pri odstúpení od zmluvy znáša spotrebiteľ iba náklady na vrátenie tovaru Predávajúcemu alebo osobe poverenej Predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak Predávajúci súhlasil, že ich bude znášať sám, alebo ak si nesplnil povinnosť podľa § 3 ods. 1 písm. i). Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov Predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 2. Okrem povinností uvedených v odsekoch 1, 3 až 5 a § 9 ods. 3 Zákona č. 102/2014 Z. z. uplatnenie práva spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy nesmie mať za následok vznik ďalších nákladov ani iných povinností pre spotrebiteľa.
 1. Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary a služby, ktoré sú vymedzené v §7 ods. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. Z.z.

  Záverečné ustanovenia

  1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu VOP. Povinnosť písomného oznámenia zmeny VOP je splnená jeho umiestnením v Internetovom obchode Predávajúceho. V prípade zmeny vo VOP, vzťah medzi Kupujúcim a Predávajúcim sa riadi podľa VOP platných a účinných pri uzatvorení Kúpnopredajnej zmluvy, a to až do momentu jej zániku.
 1. Na zmluvné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu zo zmluvného vzťahu vyplynúť) s fyzickými osobami, ktoré pri uzatváraní kúpnej zmluvy podľa týchto VOP nekonajú v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti /spotrebiteľmi/, sa vzťahujú okrem všeobecných ustanovení zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, aj osobitné predpisy, najmä zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytnutí služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov Predávajúceho a zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.
 2. Tieto VOP tvoria neoddeliteľnú súčasť Zásad a poučenia o ochrane osobných údajov tohto internetového obchodu a sú zverejnené na doméne Internetového obchodu Predávajúceho.
 3. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť ich zverejnením v Internetovom obchode Predávajúceho dňa 7.8.2021